“MAL, HAK VEYA ALACAĞIN ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN SORGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN “SORGULAMA HİZMET BEDELİ” BAŞLIKLI 17. MADDESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI HK.
22.01.2022 tarih 31727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal, Hak veya Alacağın Ulusal yargı Ağı Bilişim Sistemi Üzerinden Sorgulanması Hakkında Yönetmelik’in “Sorgulama Hizmet Bedeli” başlıklı 17. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile;  bu düzenlemenin dayanağı olan İcra İflas Kanunu’nun 8/a maddesine 7155 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile eklenen 6.  fıkranın Anayasa’nın 2. , 5., 10., 13.,35. Ve 36 maddelerine aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasanın 152. Maddesi uyarınca Baromuz tarafından Danıştay’a dava açılmıştır. Dava dilekçesi için tıklayınız.>>>