​HATAY BAROSU GENÇ AVUKATLAR KURULU YÖNERGESİ
Tarih: 4.01.2023| Okunma Sayısı: 380

HATAY BAROSU

YÖNETİM KURULU KARARI

                                                                                                         

KARAR NO               :  2022/ 45 - 13

TARİH                        :  04.11.2022

 

           Baro Yönetim Kurulu toplandı.

 

             HATAY BAROSU GENÇ AVUKATLAR KURULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

AMAÇ

Madde 1

Bu yönergenin amacı, Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.  

 

KAPSAM

Madde 2

Bu yönerge Hatay Barosuna kayıtlı, beş yıla kadar kıdemi olan ve 32 (otuz iki) yaşını doldurmamış avukatların temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Hatay Barosu Yönetim Kurulu ve Komisyonları ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar. Kıdem süresi yeminden itibaren hesaplanır.

 

DAYANAK

Madde 3

Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. maddesi uyarınca, genel kurul tarafından genç avukatlar kurulunun kurulmasına karar verilmesiyle birlikte yönetim kurulu karar tarihiyle birlikte uygulamaya girecektir.

 

İKİNCİ KISIM

Genç Avukatlar Kurulu

Genel Hükümler

 

KURULUN AMACI

Madde 4

Hatay Barosu’na kayıtlı genç avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamaktır.

 

ÜYELER

Madde 5

Hatay Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve 32 yaşını doldurmamış ayrıca avukatlık stajını bitirip Hatay Barosu’na usulüne uygun şekilde kaydını yaptıran avukatlar ve ruhsatını bekleyen avukat adayları kurulun hiçbir ön koşul olmaksızın doğal üyesidir.

Madde 6 

Üye Kaydı ;

Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu’na üyelik için herhangi bir başvuru gerekmemekte olup madde 5’te sayılan Avukat ve Avukat adayları, Kurulun üyesidir. Ancak genel kurulda oy kullanacak üyelerin yukarıda yazılı şekilde yemin ederek ruhsatını almış ve Hatay Barosuna kaydını yaptırmış olması zorunludur. Üyelerin madde 2’de belirtilen vasıfları kaybetmesi ile ilk seçimli genel kurula müteakip üyelikleri düşer. 

KURULUN GÖREVLERİ

Madde 7

a) Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu’nun baro yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,

b) Kurul üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,

c) Avukatlık mesleğinin toplum nezdindeki itibarının korunması ve geliştirilmesi,

d) Genç avukatların haklarının temini ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin sağlanması,

e) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,

f) Bu konularla ilgili baro yönetim kurulu toplantılarında görüşülmesi halinde Genç Avukatlar Kurulu temsilcisi gönderilmesi için talepte bulunulması,

g) Hatay Barosu, Yönetim Kurulu’nda gündem olarak ele alınması gereken konuları, Baro Yönetim Kurulu’na bildirme,

h) Hatay Barosu başkanlık seçimlerinde aday olan başkan adaylarına, genç avukatlar genel kurulu tarafından belirlenecek bir avukatın; baronun yönetim, denetim ya da disiplin kurullarına alınması için tavsiye kararı alma, 

 

MECLİSİN ORGANLARI

Madde 8

Genç Avukatlar Kurulu organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

 

GENEL KURUL

Madde 9

 

Görevi;

1. Yönetim kurulunun üyelerini seçmek,

2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Kurulu doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek,

3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,

4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek.

 

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ

Madde 10 

1.Seçimli Olağan Toplantı:

Genel Kurul iki yılda bir kez Aralık ayının ilk haftası içinde Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, Yönetim Kurulu ve İzleme Heyetlerini seçmek üzere toplanır.

2. Olağan Toplantı:

Genel kurul yılda en az bir kez madde 9/2 de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı yönetim kurulunca yönetilir.

3. Olağanüstü Toplantı:

Genel Kurul, Baro Yönetim Kurulunun ve/veya genç avukatlar yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genç Avukatlar Kurulu üyelerinin en az 1/5’ inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati yönetim kurulunca üç gün içerisinde belirlenir ve Baro Panolarında ilan edilir.

4. Seçimde oy kullanacaklar:

Seçim tarihinden 7 (yedi) gün önce Baro Levhasına kaydı yapılan 5 yıl kıdemini ve 32 (otuz iki) yaşını doldurmamış avukatların seçimde oy kullanmasına izin verilir.

 

 

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

 

Madde 11

Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

Seçimli Olağan Toplantı, Genç Avukatlar Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Kıdemden kasıt, yaş değil, Genç Avukatlar Kurulu’ndaki üyelik süresidir, yalnızca ilk seçimli olağan toplantıda kıdem yaşa göre belirlenecektir. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.

Seçimli olağan toplantıda, seçimler haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararların açık veya kapalı oylama ile yapılıp yapılmayacağına dair karar, açık oylama ile belirlenir. Karar alınmasına yönelik teklif divan başkanına yazılı olarak iletilir.

Divan Başkanı, gelen teklifi kayda almak ve genel kurulun bilgisine sunarak oylama yapılmasını sağlamak zorundadır. Gelen teklifleri Genel Kurul’un bilgisine sunmayan Divan Başkanı’nın başkanlık sıfatı düşer.

Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde konuşmak üzere söz almak isteyen üyeler Divan Başkanı’na isimlerini yazdırırlar, Divan Başkanı kendisine yazdırılan isim sırasına göre üyelere söz verir. Bu konuşmalardan sonra Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu Yönetim Kurulu Başkan adaylarına Divan Başkanı tarafından yapılacak kura sonrasında sırayla söz verilir.

Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı seçimi gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde seçim yinelenir.

Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy pusulasına seçilecek asıl üye tamsayısının yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl, sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse, adayların yaşlısı sırada önalır. Yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra gözönünde tutularak Kurulda göreve çağırılır.

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

Oylar, Divan Başkanlığınca imza karşılığı alınır. Seçime ilişkin tüm bilgiler ve belgeler Divan Başkanınca tutulacak deftere kaydedilir. Seçim sonuçlandıktan sonra defter yazmana teslim edilir.

Seçimli genel kurulda Hatay Barosu Yönetim Kurulundan en az 3 temsilcinin bulunması zorunludur.

 

Madde 12

Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

Olağan toplantı, toplantıya katılan üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı Genç Avukatlar Kurulu Yönetim Kurulu yönetir.

Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylamaların açık ve ya kapalı oylama ile yapılıp yapılmayacağına dair karar açık oylama ile belirlenir. Oyların eşitliği halinde, konu tekrara görüşülerek oylama tekrar yapılır.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 13

Görevleri ve Çalışma Usulleri;

1) Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu Yönetim Kurulu’nun asli görevi; baromuza kayıtlı tüm genç meslektaşların problemlerini belirlemek, çözüm önerileri üretmek ve olağan toplantıları gerçekleştirmek, Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda, Hatay Barosu Yönetim Kurulu’na müzakere edilmesi gereken gündemleri bildirmek.

2) On beş günde bir toplantı yapmak, Genç Avukatlar Kurulu Genel Kurulu’na sunulacak projeleri hazırlamak, gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü kararları almak,

3) Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu Genel Kurulunda alınan icra-i kararları yerine getirmek,

4) Diğer Baroların genç avukatlara yönelik kurulmuş kurulları ile koordinasyonu sağlamak, kurultay, çalıştay ve toplantılara katılmak gerektiğinde üye yollamak,

5) Genç avukatlara yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek, Hatay Barosu Yönetim Kuruluna eğitimler konusunda tespit ve talepleri iletmek.

6) Genç Avukatlar Kurulu Genel Kurulu’nu en az yılda bir toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve Kurul üyelerine duyurmak.

7) Genç Avukatlar Kurulu Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,

8) Genç Avukatlar Kurulu çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

9) Genç Avukatlar Kurulu Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,

10) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak.

11) Gerekli hallerde görevlendirme yapmak,

12) Genç Avukatlar Kurulu’nda alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için alınan kararları yazılı olarak Baro Yönetim kuruluna iletmek.

13) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

14) İlçelerde bulunan genç avukatlarla iletişimi kurmak ve kurul faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmak.

15) Genç Avukatlar Kurulu, Hatay Barosu Staj Kurulu’nun eğitimlerini takip edebilir, eğitim konusunda, staj kuruluna tavsiyelerde bulunabilir.

16) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri geçerli bir mazereti olmaksızın iki kurul toplantısına üst üste katılmaz ise katılmayan yöneticinin yöneticilik sıfatı kendiliğinden sona erer. 

Madde 14

1)         Genç Avukatlar Kurulu Yönetim Kurulunun oluşumu: Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, bir sayman ve 7 (yedi) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, başkanının yönetiminde yapacağı ilk toplantıda başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üyeyi seçerek görev dağılımını belirler. Genç Avukatlar Yönetim Kurulu, Hatay Barosu Yönetim Kurulunun ‘olur’ kararı ile birlikte faaliyetlerine başlayabilir.

2)         Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilecek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarılma cezalarıyla tecziye edilmiş olanlar Genç avukatlar kurulu yönetimine seçilemezler. Seçilmiş olan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer, yerine yedek üyelerden en çok oy alan aday atanır.

3)         Seçimli genel kurullarda aday olacak yönetim kurulu adayının seçim gününden en geç 3 gün önce kanunda ve iş bu yönergede yazılı şartları taşıyıp taşımadığının tespiti bakımından Hatay Barosu Yönetim Kuruluna yazılı başvuru yapması ve adaylığında engel olmadığının tespit edilmesi zorunludur. Bu şartı sağlayamayan avukatlar aday olamazlar.

4)         Genç avukatlar kurulu yönetim kurulunun, başkan ya da üyelerinin amaçları dışında faaliyet gösterdiği tespit edilmesi halinde; görevlerine son verilmesine ve/veya yerlerine yenilerinin seçilmesine karar verilmesinde Hatay Barosu Yönetim Kurulu yetkilidir.

5)         Genç Avukatlar Kurulu, Hatay Barosu yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesine Hatay Barosu Yönetim Kurulu tarafından denetlenir.

Madde 15

Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyelerinin yerinin boşalması durumunda, yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.

 

Madde 16

Yönetim Kurulunun Çalışma Yeri: Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Kurulu çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

Genel Kurulun Toplanma Yeri: Baro yönetimince, Genç Avukatlar Genel Kurulu’nun çalışmalarını yürütebileceği, en az 100 kişi kapasiteli uygun bir yer, olağan ve olağanüstü toplantı günlerinde Kurula tahsis edilir.

İş bu yönergenin maddelerinin değiştirilmesi konusunda Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu genel kurulunun tavsiye kararı üzerine Baro Yönetim Kurulunun onayıyla olur. Ancak Hatay Barosu Yönetim Kurulu, yönerge üzerinde her zaman değişiklik yapabilir. 

Madde 17

Kurul, Yönetim Kurulunda alınacak her karar için oylama yapılır. Oylama salt çoğunluk esasına göre yapılır. Oylamadan önce Kurul yönetim kurulu üyelerinden, oylamanın kapalı yapılmasına ilişkin teklif gelir ise bu hususta ayrıca açık oylama yapılır. Kurul Yönetim Kurulunda yapılan tüm oylamalarda oy sayılarının eşit çıkması halinde, salt çoğunluk bulunana kadar oylamaya devam edilir.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

Madde 18

Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu Yönetim kurulu arasından seçilen yazman, seçimli genel kurulda tutulan ve kendisine teslim edilen Kurul Defterine, alınan kararları, teklifleri ret ve gerekçelerini, toplantı saat ve tarihini kaydeder.

Tutulan kayıtlar alenidir. Talep halinde yazman Kurul Defterini, tüm üyelerin incelemesine sunar.

 

SAYMANIN GÖREVLERİ

Madde 19

Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu Yönetim kurulu arasından seçilen sayman, seçimli genel kurulda tutulan ve kendisine teslim edilen Mali Deftere, barodan talep edilecek bütçeye ilişkin kaydı, yapılmış ve yapılması planlanan harcamalara ilişkin kaydı kaydeder.

Tutulan kayıtlar alenidir. Talep halinde yazman Mali Defteri, tüm üyelerin incelemesine sunar.

 

SON HÜKÜMLER

Madde 20

Giderlerin Karşılanması: Genç Avukatlar Kurulu’nun çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri, belgelenmek kaydıyla Baro Yönetimince karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tâbi olduğu esaslar uygulanır.

 

Madde 21

Genç Avukatlar Kurulu Yönetim Kurulu’nun, Hatay Barosu Yönetim Kurulu’na gündem olarak ilettiği konular, Hatay Barosu Yönetim Kurulu’nca gündeme eklenir ve yönetim kurulu toplantısında tartışılır.

 

Madde 22

Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu, Hatay Barosu Genel Kurulu kararıyla kurulmuştur, bu nedenle bu kurul ancak ve ancak Hatay Barosu Genel Kurulu kararıyla feshedilebilir. Hatay Barosu Yönetim Kurulu, Genç Avukatlar Kurulu’nu belirtilecek gündem maddeleriyle olağanüstü toplantıya çağırmaya yetkilidir.

 

Madde 23

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

 

 

Madde 24

Genç Avukatlar Kurulu, kendi bünyesinde ayrıca bir veri saklamaz, tüm veri ve kayıtlar, Hatay Barosu nezdinde tutulur ve saklanır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusu Hatay Barosu’dur. Hatay Barosu, işbu yönergenin amacıyla sınırlı olmak üzere gerekli verileri Genç Avukatlar Kurulu’yla paylaşma yükümlülüğü altındadır.

 

GEÇİCİ MADDE :

1)         Bu yönergenin Baro Yönetim kurulunca kabulünden sonra Hatay Barosu Yönetim Kurulu’nca ilk seçimli genel kurul için 60 (altmış) günü geçmemek üzere seçim günü, seçimin yapılacağı yer ve saat belirlenir ve baro tarafından ilan edilir. Genç Avukat Kurulu Yönetim Kuruluna Aday olacak avukatların başvurusu Hatay Barosu tarafından alınır. 

2)         İlk Olağan Genel Kurulda oluşturulacak Yönetim Kurulu için yapılacak ilk seçimde yönergenin 12. maddesindeki yeter sayı koşulu aranmaz.

3)         Kurucu ilk seçimli olağan genel kurula mahsus olmak üzere genel kurulun ilk divan başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek yönetim kurulu üyesi olur.

 

YÜRÜRLÜK:

24 maddeden oluşan bu yönerge,  Hatay Barosu Yönetim Kurulunun kabul kararı ile yürürlüğe girer. 24 maddeden oluşan Hatay Barosu Genç Avukatlar Kurulu Yönergesi 04.11.2022 tarih ve 2022/45-13 sayılı kararı ile oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

Baro Başkanı                                 Başkan Yardımcısı                        Genel Sekreter

Av. Hüseyin Cihat Açıkalın           Av. Şükran Düzen                       Av. Oya Dürüye Mıstıkoğlu

 

 

 

Sayman                                       Üye                                                 Üye

Av. Erhan Nizamoğlu                  Av. Hatay Tut                     Av. Murat Bora Oğuz

 

 

 

Üye                                             Üye                                              Üye

Av. Emre Arık                           Av. Mehmet Nurullah Trabzon      Av. Akın Akıncı

 

 

 

Üye                                              Üye

Av. Murat Cengiz Güzeltepe        Av. Hamdi Evren

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mart 2024><<
Mart 2024
 PSÇPCCP
926272829123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031
141234567

04.03.2024
AV. ERHAN NİZAMOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.