İCRA VE İFLAS KOMİSYONU İLE HATAY İCRA MÜDÜRLERİ ARASINDA YAPILAN TOPLANTI SONUÇLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANILAN HUSUSLAR ​
Tarih: 18.03.2022| Okunma Sayısı: 167

İcra ve İflas Komisyonu ile Hatay İcra Müdürleri Arasında Yapılan Toplantı Sonuçları ve Dikkat Edilmesi Gerektiğine İnanılan Hususlar

 

1-)      Hacizlerin Kaldırılması talebi halinde harcın ödenmesi gerektiği hususunun gözetilmesi;

2-)      Özellikle günümüze kadar devam eden uygulamada sembolik bir meblağ ödeyerek satış talebinde bulunulmasıyla birlikte müdürlükçe satış talebinin kabul edilmesiyle birlikte sürenin kesildiği ancak yapılan değişiklikle (henüz çıkarılmayan ) çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek satış tutarlarının ve diğer giderlerin yatırılmaması halinde satış talebinin kabul edilmeyeceği /yapılmamış sayılacağı göz önünde bulundurulduğunda bu şekilde bir miktar sembolik satış gideri yatırmış olup bekleyen icra dosyalarında çıkarılacak yönetmelikle birlikte eksik avansın yatırılmaması halinde ciddi hak kayıplarıyla karşılaşabilecekleri;

3-)      Mehil vesikası aşamasında yapılan hesaplamada dosya kapak hesabı ile birlikte ayrıca 3 aylık faizi ve giderlerinin toplamının yatırılması halinde ancak hacizlerin kaldırılmasının söz konusu olabileceği; yapılacak hesaplamada ayrıca 3 aylık faizin hesaba dâhil edilmemesi halinde haczin kaldırılamayacağı;

4-)      Tedbir nafakasında eskisi gibi anne ve küçük çocukların isimlerinin değil sadece annenin isminin takip talebinde gösterilmesinin yeterli olacağı;

5-)      Nafaka takiplerinde hem asille hem vekille tebligatın Ceza hukuku açısından önemli olduğunun;

6-)      Tebligat Yasasının 35. Maddesine göre tebligat talebinden önce veya aynı anda ilgili şirketin bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden şirketin mersis adresinin istenilmesini;

7-)      Bazı mahkemelerin vermiş bulundukları İhtiyati haciz kararını üst yazıyla icra müdürlüğüne gönderme icra müdürlüğü zorunlu olarak üst yazıyla gelen ihtiyati haciz kararına esas numarası verdiği gözetildiğinde, aynı kararı elden getiren avukatın öncelikle ihtiyati haciz kararı ile ilgili bir kayıt olup olmadığının sorgulamadan elden getirdikleri ihtiyati haciz kararına hemen esas nosu almamaları ve sonra derdest iki takip durumuyla karşılaşmaktan korunmaları;

8-)      Bazı mahkemelerin ihtiyati haciz kararlarında borçlu ve alacaklının TC Kimlik Nosu veya Vergi Nosunu yazmamasına rağmen bu eksikliğin alacaklı veya vekilinin el yazısıyla eklenmemesi gerektiği ve sorumluluk almaktan kaçınmaları!;

9-)      İhtiyati haciz ile ilgili taleplerine masraf avansının eklenmesinin unutulmayarak, dosyaların ve taleplerinin işlemsiz kalmaktan ve mağdur olmaktan kurtulmaları ;

10-)    Avukatların talep ve takip taleplerinde öncelikle UYAP üzerinden yapılan takip ve taleplerin yerine getirileceği ve sonrasında elden taleplerin değerlendirileceğinin gözönünde bulundurulması;

11-)    Satış talep edilen dosyalarda iş yoğunluğu  gözetilerek tebligatların  ilerde ihalenin feshi vb. durumlarla karşılaşılmamak için ayrıca talepte bulunan avukat tarafından da kontrol edilerek takip edilmesi;

11-)    Alacağın (paranın) haczi ile paranın  dosyaya aktarılması hususlarını farklı olduğunun gözden kaçırılmaması;

12-)    Tüm taleplerin UYAP PORTAL ÖZEL EKRANINDAN gönderilmesi,bazı taleplerin ve ihtiyat haciz taleplerinin ancak genel talep ekranınından gönderilmesi aksi takdirde özel ekrandan gönderilmeyen taleplerin igili müdürünün iş cetveli/ekranına düşmemesi nedeniyle taleplerin işlemsiz kalmasının önüne geçilmesi;

13-)    Aynı dosyadaki birden fazla banka, araç, taşınmazı tek tek yerine aynı talepte hepsi tek bir seferde gönderilmesi(özel talep ekranı buna müsaade etmekte);

14-)    Daha önce avukatlara tanınmasına rağmen sonradan kaldırılan borçlunun pasif tapu sorgusunun ilgili icra müdürlüğünce yerine getirildiği;

15-)   Mahkemelerin kısa kararlarına dayalı olarak talepte bulunulmaması zira daha sonra kısa kararda belirtilmeyen vekalet ücreti , gider vb.  kalemler ile ilgili ikinci takip talebinde bulunulması halinde alacaklının mağduriyet yaşayabileceği;

16-)   Satış talebinde bulunulurken satış talep edilen araç, taşınmaz vb.nin tek tek ve açıkça belirtilmesi( ör/dosyada haczedilen taşınmazlarının satışını talep ediyorum gibi taleplerin açıkça belirtilmemesi nedeniyle reddedilmekte vb.) 

17-)   Aynı şekilde dosyanın safahat geçirmesi ve birçok belgenin dosyaya dahil edilmesi karşısında satış talep edilirken mağduriyet yaşanmaması, bazı hususların icra müdürünün gözünden kaçmaması ve işlemlerin hızlı olabilmesi için satışı talep edilenin Haciz tarihi + satış kararı varsa bu tarih ile birlikte + haczedilen ve satışı talep edilenin açıkça belirtilerek talepte bulunulması ;     

18-)   Gerek ödeme emirlerinde bono, çek, protesto evrakı, sözleşme vb. dayanak belgelerinin;  gerekse İlamlı icrada mahkeme kararlarının ve dayanaklarının / eklerinin mutlaka taranıp UYAP üzerinden gönderilmesi;

19-)   Tasarrufun iptali davalarında verilen kararları üst yazıyla icra müdürlüklerine gönderilmesi halinde dosyada masraf bulunmaması halinde alacaklı lehine olan ve önemli bulunan işlemlerin yapılamaması nedeniyle bu hususunda alacaklı tarafından takip edilmesi, sonradan elden getirtilmemesi ve takibin sürüncemede kalmaması;

20-)   Borçlunun Ödeme taahhüdü vermesiyle duran icra takibinde, ödeme taahhüdünün borçlu tarafından ihlal edilmesi nedeniyle takibin devamı istenecekse, takibin devamı için kesinleştirilmesinin ayrı ,haciz taleplerinin ayrı ayrı gönderilmesi (zira iş ve görev dağılımını UYAP otomatikman yaptığından işlemler daha hızlı gerçekleşebilmektedir) ;

21-)    Talep gönderilirken satış bürosunu ilgilendiren taleplerin ayrı; haciz bürosunu ilgilendiren veya arşivi ya da mali büroyu ilgilendiren taleplerin ayrı ayrı gönderilmesini yoksa tüm taleplerin aynı taleple gönderilmesi halinde bu talep önüne düşen ilgili müdürün ancak kendini ilgilendiren talebi karar bağlayacağı ve diğer taleplerin ilgili müdüre gönderilmesi için ciddi bir emek harcaması gerektiği  ve bazı hallerde yönlendirme gerekliliğinin gözden kaçabildiği gözetilerek bu taleplerin ayrı ayrı gönderilmesi;

22-)   İstihkak konusunda yeni bir değişiklik öngörmüş ve muhafaza işlemini düzenlemiştir. İİK.  97/a maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Bu hâlde üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. Ancak 97 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca takibin devamına karar verilmesi hâlinde mal muhafaza altına alınabilir.” Hükmünün eklendiğinin dikkate alınması ;

23-)   Avukatın bizzat katılmadığı menkul hacizlerinde istihkak durumunda daha sonra beyanda bulunulmaması durumunda dosyanın muallakta kaldığı ve buna alacaklı vekilinin hak mağduriyeti yaşamaması için tamep etmesi;

24-)   En önemlisi sıkıntı yaşanılan işlerde icra memuruyla tartışılmaksızın ilgili müdüre sıkıntının ve çözümü ile ilgili taleplerin iletilmesi ve sağlıklı iletişimin devamının sağlanması;

25-)   Tüm icra çalışanlarının pandemi nedeniyle hastalandığı gözetilerek mümkün mertebe işlemlerini UYAP üzerinden yapmaları veya müdürlüğe geldiklerinde azami mesafayi korumaları ya da banko arkasından yapmaları  (kuşkusuz özel olarak ifade edilmesi gerekli işlemler hariç) ;

26-)   İcra hukukuyla ilgili akla takılan ve iyileştirilmesi istenilen  UYAP uygulamaları  alakalı tüm hususlarda UYAP ekranının alt kısmında öneriler bölümünde doğrudan bakanlığa yazı yazılması menfaatimiz icabıdır.

Bu çalışma Hatay Merkez ilçe ile ilgili bir çalışama olup, ayrıca ilçelerde de bu yönde bir çalışma gerçekleştiğinde daha dar kapsamlı olarak paylaşılacaktır.

 

                                                                                                          İcra Ve İflas Komisyonu

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2022><<
Mayıs 2022
 PSÇPCCP
182526272829301
192345678
209101112131415
2116171819202122
2223242526272829
23303112345

17.05.2022
AV. HÜSEYİN CİHAT AÇIKALIN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.