Bireysel Çalışma Raporu Yazım Yönergesi
Tarih: 20.09.2016| Okunma Sayısı: 15159


HATAY BAROSU STAJ KURULU BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU YAZIM YÖNERGESİ
KONU
Madde 1 - Avukatlık Yasası’nın 23., TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 18, 22, 23, 29.,
Ve Hatay Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği’nin 16. maddesi gereğince, Hatay Barosu’nda avukatlık stajı yapan stajyerlerin hazırlamakla yükümlü oldukları bireysel çalışmanın yapılması ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla işbu yönerge hazırlanmıştır.
AMAÇ
Madde 2 - Amaç, avukatlık stajının bir aşamasını oluşturan bireysel çalışmaların yapılmasına yardımcı olmak, belirli bir uygulama birliğine ulaşmak ve çalışmalardan yararlanma kolaylığı sağlamaktır.
TANIMLAR
Madde 3 - Bu yönergede geçen:
Kurul : Hatay Barosu Staj Kurulu’nu,
Danışman : Stajyer avukatın stajının ikinci altı ayında yanında staj yapacağı danışman
avukatı,
Konu : Bireysel çalışma alanını,
Rapor : Bireysel çalışma sonucunda stajyerce hazırlanacak metni,
Stajyer : Bireysel çalışmayı yapan avukat stajyerini,
Yönerge : Hatay Barosu Staj Kurulu Yönergesi’ ni,
Yönetmelik : TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’ ni ifade eder.
KONUNUN SAPTANMASI
Madde 4 - Hatay Barosu Staj Yönergesi 15. maddesi gereği bireysel çalışma raporu hazırlanır, avukat stajyerleri eğitim programının ikinci altı aylık dönemine başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde Staj Kurulu ile görüşerek hazırlayacakları projenin konusunu belirlerler. Staj kurulu tarafından onaylanmayan konular değiştirilerek yeniden kurulun onayına sunulur.
Stajyer konu üzerinde ön inceleme ve araştırma yaparak, bireysel çalışma raporunu danışmana sunar; danışmanın olurunu aldıktan sonra konu üzerinde çalışmaya başlar.
BİREYSEL ÇALIŞMANIN TESLİM SÜRESİ
Madde 5 - Bireysel çalışma raporu, stajın bitimine en geç otuz gün kala danışmana sunulur. Teslimde gecikilen her gün için staj kurulunca staj süresine ek yapılabilir.
BİREYSEL ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 6 – Danışman kendisine verilen bireysel çalışma raporunu öncelikle bu yönergedeki esaslar (Biçim -kapak, içindekiler, dipnot, kaynakça ve sayfa düzeni-, konunun özgünlüğü, dil ve anlatım, araştırma, kaynaklardan yararlanma ve atıf, içeriğin hukuksal yetkinliği) ile Staj Kurulu ilke kararları doğrultusunda değerlendirir.
Raporun beklenen amacı gerçekleştirmesi halinde raporu benimser ve bu görüşünü “Danışman Sayfası” na yazar ve imzalar. Aksi durumda bireysel çalışmanın yönergeye uygun hale getirmesi için gerekli uyarılarını yapar. Uyarılara göre yapılan çalışma sonrasında “Danışman Sayfası” na raporunu yazar ve imzalar. Stajyerlere, yeterli bir çalışma projesi hazırlayıncaya kadar Staj Bitim Belgesi verilmez.
KAĞIT BOYUTU ve GRAMAJI:
Madde 7 - Rapor yazımında birinci hamur, en az yetmiş beş gram “A4” kağıt kullanılır. Cilt sırasında, bu boyuta yakın bir boyutun korunmasına özen gösterilir.
SAYFA DÜZENİ
Madde 8 - Sayfaların üst kenarlarında dört, sağ ve sol kenarlarında iki santimetre boşluk bırakılır. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere her satır on beş santimetreden fazla olamaz. Her sayfadaki yazım boyu yirmi dört santimetreden fazla olamaz. Bireysel Çalışma Raporunun her sayfası hazırlayan tarafından imzalanır. Çalışma, içindekiler, kapak ve kaynakça hariç en az on sayfa olarak hazırlanır.
MAKİNE STANDARDI
Madde 9 - Metinlerin yazımı, bilgisayar, daktilo veya matbaa ortamında gerçekleştirilecektir. Metinlerde 10-12, dipnotlarda 10 puntonun altında Arial, Verdana, Times New Roman karakter kullanılmayacaktır.
PARAGRAF BAŞI ve SATIR ARALIKLARI
Madde 10 - Paragraflar beş tuş içerinden başlayacaktır. Paragraflar arasında iki tam aralık boşluk bırakılacaktır. Satırlar bir buçuk aralıkla yazılacaktır.
ANA ve ARA BAŞLIKLAR
Madde 11 - Bölüm başlığı ile bölüm içindeki ana başlıklar büyük ve koyu harflerle yazılacak ve altları çizilmeyecektir. Ara başlıklar ise büyük harf ve normal renkle yazılacaktır. Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk paragrafları arasında iki buçuk tam aralık; alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında iki tam aralık; bir bölüm ve alt bölüm başlığı arasında ise üç tam aralık boşluk bırakılacaktır.
ANLATIM
Madde 12 - Raporun yazımında olabildiğince özgün, açık ve yalın bir anlatım kullanılmalıdır. Anlatım, üçüncü şahıs ağzından yapılmalı; özellikle birinci tekil şahıs kullanılmamalıdır. Kısa, yalın ve öz cümleler kullanılmalı, çok sayıda sıfat ve zarf kullanımından kaçınılmalıdır.
BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORLARININ DERLENMESİNDE SIRA
Madde 13 - Bireysel çalışma raporunun derlenip ciltlenmesinde aşağıdaki sıraya uyulacaktır:
A)Hukuksal konu çalışmasında:
1. Dış kapak,
2. İç kapak,
3. Danışman sayfası,
4. Teşekkür sayfası (varsa),
5. İçindekiler sayfasında konu sayfa numarası mutlaka belirtilmelidir
6. Kısaltmalar cetveli,
7. Önsöz (gerek duyulursa),
8. Giriş ve sonuç dahil metin,
9. Kaynakça,
10. Ekler (varsa).
B) Hukuk ve İdari Dava Dosyası İncelemesinde:
1. Dış kapak,
2 İç kapak,
3 Danışman sayfası,
4 Teşekkür sayfası (varsa),
5 Dizin,
6 Kısaltmalar cetveli,
7 Önsöz,
8 Olay,
9 Dava açıldığı sırada dayanılan veya dayanılması gereken, yasalar ve ilgili maddeleri ile olaya uygunluk açısından dava dilekçesinin değerlendirilmesi -görev, yetki, süre vb. usul hukuku açısından da değerlendirilecektir-,
10 Cevap dilekçesinde dayanılan yasalar ve ilgili maddeleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi,
11 İlgili yasa maddeleri dikkate alınarak, dayanılan kanıtlar ve değerlendirilmesi,
12 Yargılamanın -duruşma aşamasının- değerlendirilmesi,
13 Hükmün gerekçesi ve değerlendirilmesi,
14 Temyiz nedenleri –ilgili usul hükümleri nazara alınarak-
15 Temyiz sonucu ve değerlendirilmesi,
16 Başvurulacak başka yasal yollarının olup olmadığının tartışılması,
17 Sonuç: Dosyanın tümüne ilişkin stajyerin yaptığı değerlendirme,
18 Ekler: Dava dosyasının ilgili sayfalarının fotokopisi.
C) Ceza Dosyası İncelemesinde:
1. Dış kapak,
2. İç kapak,
3. Danışman sayfası,
4. Teşekkür sayfası (varsa),
5. Dizin,
6. Kısaltmalar cetveli,
7. Önsöz,
8. Hazırlık:
a) Olay: Şikayet, ihbar, suçüstü hali vb...,
b) Mağdur/müşteki anlatımları –varsa görgü tanıkları-,
c) Sanık:
aa. Yakalama, üst arama, zaptetme, yer gösterme, teşhis, yüzleştirme, teslim-tesellüm gibi kolluk tutanaklarının değerlendirilmesi,
bb. Sanık/zanlı ifadesi –CMUK’a uygunluk açısından değerlendirilmesi
cc. Varsa olaya ilişkin teknik raporlar –otopsi, adli tıp, balistik, kriminal vb.-değerlendirilmesi,
dd. C. Savcılığına ulaşan soruşturma, soruşturma evrakının iddianame tanzimine kadar değerlendirilmesi –C. Savcılığı ifadesi, tutuklama talebi, varsa sulh ceza mahkemesi kararı-,
ee. Hazırlık aşamasının yukarıdaki kıstasların esas alınarak değerlendirilmesi.
9. Son soruşturma:
a) İddianame,
b) Tensip ve tensip zaptıyla verilen kararların değerlendirilmesi -tutukluluğun devamı, görevsizlik, tarafların çağrılması vb.-
c) Mahkemece yapılan tahkikat:
aa. Sanığın kimlik tesbiti ve sorgusu,
bb. Nüfus ve sabıka kayıtların celbi ile incelenmesi,
cc. Ek savunma –gerekiyorsa
dd. Müşteki/mağdur anlatımları,
ee. İddia ve savunma tanıkları,
ff. Keşif ve bilirkişi incelemesi,
gg. Re’sen araştırılacak hususlar.
d) Esas hakkındaki mütalaa –sevk maddelerinin somut olaya uygunluğu-,
e) Esas hakkında savunma.
10. Hüküm
a) Usul yönünden.
b) Esas yönünden.
11. Kanun yolları ve değerlendirilmesi.
12. Ekler: Dava dosyasının fotokopisi.
ÇALIŞMANIN BÖLÜMLENDİRİLMESİ
Madde 14 - Çalışmanın bölümlendirilmesinde sadece ana
metin kısımları için bölüm numarası kullanılır. Bölüm içi
numaralandırmalar:
A.
1.
a.
aa.
aaa.
şeklinde veya bilimsel araştırma el kitaplarında kabul edilmiş olan, numaralandırma sistemine göre yapılır.
Ekler: Varsa bunlar, Ek-1, Ek-2,... biçiminde gösterilir.
DIŞ KAPAK
Madde 15 - Dış kapak beyaz parlak kartondan olacaktır. Standartlaşmayı sağlamak amacıyla kapak yazıları, matbaa ya da bilgisayar ile ve bireysel çalışmanın başlığı hariç 10-12 punto harf büyüklüğünde yazılacaktır. Bireysel çalışmanın başlığı, 16-20 punto harf büyüklüğünde ve koyu olacaktır. Dış kapakta, başlığın dışında Hatay Barosu ibaresi, stajyerin adı soyadı, staj sicil numarası, grubu, danışmanın adı, çalışmanın yapıldığı yıl ve yer, aralarında belirgin ve
ölçülü aralıklar bulunacak şekilde yer alacaktır.
İÇ KAPAK
Madde 16 - İç kapağın içeriği, sayfa düzeni tümüyle dış kapakla aynı olacaktır. Ancak karton yerine bireysel çalışmanın yazımında kullanılan normal kağıt kullanılacaktır.
DANIŞMAN SAYFASI
Madde 17 - Bu sayfada danışman sayfası ibaresi, danışmanın adı, soyadı, bireysel çalışmanın teslim tarihi ile danışmanın görüşleri bölümleri bulunacaktır.
GÖNDERME YAPMA
Madde 18 - Göndermeler dipnot şeklinde yapılacaktır. Cümle ve metin içinde gönderme yapılmayacaktır. Dipnot bölümü ince bir çizgi ile ayrılacaktır. Dipnotlardaki göndermeler ilk defasında aşağıda belirtilen örnekte olduğu gibi yapılacaktır. Yazarın aynı eserine birden çok gönderme yapılıyorsa yine aşağıda belirtilen ikinci örnekteki gibi yapılacaktır:
- POROY, Reha/TEKİNALP, Ünal/ÇAMOĞLU Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2003, s. 830.
- POROY/TEKİNALP/ÇAMOĞLU, s. 898
DOĞRUDAN ALINTILAR
Madde 19 - Herhangi bir çalışmadan yapılan alıntılar tırnak içinde gösterilecektir. Bu alıntılar, iki satırdan fazla ise ana metinden ayrı, satır başından sekiz tuş (aralık) içeriden başlayarak yazılacaktır.
Bir başka eser, kaynak veya çalışmadan aktarıldığı veya başkası tarafından hazırlandığı tespit edilen çalışma projesinin sahibinin stajının başka nedenler aranmaksızın bir ay süre ile uzatılması Staj Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'na önerilir.
DİPNOTLAR
Madde 21 - Genellikle metin içinde verilmesi durumunda metnin akıcılığını bozan fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanım, yorum, ek bilgi, karşıt görüş, sonraki bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacak konular vb. dipnot halinde gösterilebilir. Dipnotlar her bölümde birden başlatılarak verilir. Dipnot için metin içinde ilgili yerde satır üstüne çıkılarak sıra numarası verilir. Alıntı veya gönderme yapılan eserlerin dipnotta gösterilmesi zorunludur.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Madde 22- Çalışmaların sonunda sonuç ve değerlendirme bölümü yer alacaktır. Bu bölümde, elde edilen bilgi ve veriler değerlendirilir. Bulgular ortaya konulur, yorumlanır ve sonuç belirtilir. Bazen çalışma raporunun kısmi özeti de verilebilir. Bölümlerde anlatılmış olan konular yinelenmemelidir. Sonuçta verilen veriler ve bilgiler kısa, açık ve net olmalıdır.
KAYNAKÇA
Madde 23 - Çalışmalarda standart kaynakça düzeni kullanılacaktır. Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakça kısmına bölüm numarası verilmeyecektir. Kaynakçadaki eserler, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından eserlere ayrıca sıra numarası verilmeyecek ve yazarların unvanı kullanılmayacaktır.
SIRALAMASI
Madde 24 - Metinde geçen ve kaynak olarak gösterilen ya da gönderme yapılmasa bile kaynakçada gösterilen bütün kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Sıralamada önce yazarın tek başına, sonra varsa öteki yazarlarla birlikte yazdığı eserlere yer verilir. Başka yazarlarla ortak olarak yazılan eserler birden çoksa ikinci, daha sonra üçüncü yazarların soyadına göre sıralama yapılır.
Yazarın soyadı büyük harflerle yazılıp virgül konur, bir aralıktan sonra adının baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle yazılır:
Yararlanılan eser kitap ise, başlığı yazarın adından sonra virgül konularak, kelimelerin baş harfleri büyük gerisi küçük harflerle ve orijinal başlığa sadık kalınarak koyu (siyah) harflerle yazılır. Başına ve sonuna tırnak ya da parantez konulmaz.
Alınan makale ise, tırnak içine alınarak kelimenin baş harfleri büyük gerisi küçük harflerle orijinal başlığa sadık kalınarak yazılır. Tırnağı kapatmadan önce virgül konulur; altı çizilmez, italikle yazılmaz, koyu harflerle yazılmaz; yabancı dilde yayınlanan kaynaklar için de bu kural uygulanır:
BEŞOK, Başak: “Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Ortaklıkta Ortağın Ortaklıktan Çıkması ve Çıkarılması”, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2010, s. 4…gibi.
Kaynak dergi ve yazarı da belli değilse, makalenin başlığından sonra derginin adı kelimelerinin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle herhangi bir kısaltma yapılmaksızın orijinal adı ile yazılır. Derginin adından sonra, virgül konup varsa Romen rakamları ile cilt numarası ve normal rakamlarla yılı ve sayısı aralarına virgül konarak, cilt ve sayı sözcüklerinin kısaltılmış ifadeleri C., S. olarak yazılır:
“Suçluların Anatomisi,”: Ankara Barosu Dergisi, 2002, S.2, s.7150. ...gibi.
Eserin yayımlandığı yer ve yıl için eser başlığından sonra virgül konularak yayımlandığı yer ve yayım tarihi yazılır.
içindekiler ve kapak hariç en az on sayfa olarak hazırlanır. Atıf yapılan eserlerin dipnotta gösterilmesi ve ayrıca kaynakça eklenmesi zorunludur. Tezin her sayfası hazırlayan tarafından imzalanır.
 
 

                                                                               
 
ÖRNEK FORMAT  (WORD FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ)

 

HATAY BAROSU BAŞKANLIĞI

AVUKATLIK STAJI BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACİZDE İSTİHKAK DAVALARI

Stj. Av………………… (11111)

 

 

 

TEZ DANIŞMANI

Av. ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatay-2015

İÇİNDEKİLER

 

I-GİRİŞ

II-………………………

            A)…………………….

                        a)………..

                        b)………………

III-……………………

            A)………………………

            B)……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-GİRİŞ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-align:center">KAYNAKÇA

 

 

1- DÖNMEZER Sulhi,Kişilere ve Mallara Karşı Cürümler,14. Baskı,Beta Yayınevi,İstanbul,1995

2-………………………………….

3-………………………………….

4-………………………………..

 [1] ……………………………………………………………………….. 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

13.07.2024
AV. ERHAN NİZAMOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.