AHM Yönergesi
Tarih: 10.01.2016 23:00:00| Okunma Sayısı: 6264

HATAY BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2014)

 AMAÇ:

Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KURULUŞ:

Madde 2. Hatay  Barosu Avukat Hakları Merkezi, Hatay Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Üyeleri Hatay Barosu Yönetim Kurulu tarafından atama yolu ile bir yıllığına belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından görevden alınırlar.

TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Madde 3.          Bu yönergede geçen,

Baro                           : Hatay Barosu,

Yönetim Kurulu       : Hatay Barosu Yönetim Kurulu,

AHM                          : Hatay Barosu Avukat Hakları Merkezi,

Merkez Başkanı        : Avukat Hakları Merkezi Başkanı,

Başkan Yardımcısı   : Avukat Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı,

Yürütme Kurulu      : Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu,

Sekreter                     : Avukat Hakları Merkezi Sekreteri,

Yazman                     :  Avukat Hakları Merkezi Yazmanı,

Kurul Üyeleri            : Avukat Hakları Merkezi Üyeleri,

Koordinatör Üye      : Merkezden sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesini ifade eder.

 

AHM’NIN ÇALIŞMA ILKELERI

Madde 4. AHM demokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayışı bağlamında bireylerin yasalar önünde eşitliği, Atatürk devrim ve ilkeleri, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve evrensel hukuk ilkelerini dikkate alarak bağımsız savunma erkinin korunması amacıyla Avukatlık mesleğine hizmet amacı doğrultusunda çalışır.

        Ayrıca bu yönerge kapsamında Avukatlara verilen her türlü hukuki destek, hakların korunması, geliştirilmesi ve amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerde;

 1.  Birleşmiş Milletler tarafından 7 Eylül 1990 tarihinde kabul edilen Avukatların Rolüne İlişkin Temel ilkeler Bildirgesi ( HAVANA KURALLARI),
 2. Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı,
 3. Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri,
 4.  2 Ağustos 1991 tarihinde düzenlenen Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu tarafından kabul edilen Uluslararası Avukatlar Birliği MORİELİA Şartı,
 5. 27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca kabul edilen 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair TURİN ilkeleri esas alınır.

GÖREV  KAPSAM  :

Madde 5.  AHM  üyelerince yapılacak görev, avukatın yaptığı görev sırasında veya görevinden dolayı avukatlık mesleğine ve meslek mensuplarına yönelik her türlü hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve avukatları savunmak, mesleki saygınlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak üzere Yönetim Kuruluna öneride bulunmaktır. Her iki tarafı da Avukat olan, Avukatlar arası anlaşmazlıklar ile Avukatın Disiplin Hukuku yönünden sorumluluğunu gerektiren ve avukatın aleyhine olan işlemlerde ilke olarak AHM’nin işlem yapma, görüş bildirme, disiplin duruşmalarına gözlemci tayin etme görev ve yetkisi yoktur.

GÖREVLENDİRİLMENİN YASAL DAYANAĞI:

Madde 6. Avukat Hakları Merkezi üyelerinin göreve ilişkin yetkisinin yasal dayanağı Avukatlık Kanunu 95/4 maddesi hükmüne göre alınmış YÖNETİM KURULU kararıdır. Baro Yönetim Kurulu, Baronun evrensel hukuk normlarından, avukatlık mesleği ile ilgili uluslar arası belgelerden, ilkelerden, ulusal mevzuatta yer alan yasal düzenlemelerden ve Avukatlık Kanunundan doğan hak ve yetkiye dayanarak AHM’nin yapılanmasını ve çalışmasını düzenler.

AHM  YÜRÜTME KURULU:

Madde 7. AHM Yürütme Kurulu;  1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Yazman olmak üzere 5 kişiden oluşur.

Yürütme Kurulunun tüm üyeleri Baro Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına atanır ve sonlandırılır.

TOPLANTI VE KARAR;

Madde 8. AHM en az haftada bir kez toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu lehine karar verilir. Görevlendirilen Merkez Üyelerinin görevlendirme tarihini takip eden ilk toplantıya katılması ve görevlendirme konusu hakkında Merkezi bilgilendirmesi zorunludur.

AHM’ NİN GÖREVLERİ

       Madde 9.

 1. Avukatlık onurunun korunmasına ve mesleğin adalet ilkelerine uygun olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 2. Avukatın görevi nedeniyle veya görevi sırasında uğradığı her türlü saldırılara karşı hukuki yardımda bulunmak,
 3. Avukatlık mesleğinin gelişmesine ve Avukat haklarının korunmasına yönelik eğitim çalışmaları yapmak üzere proje hazırlamak ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunmak,
 4. Avukatlık Mesleği ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak,
 5. Yaptığı çalışmaları düzenli olarak yayınlamak ve ilan etmek,
 6. Avukatın mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştığı, hukuki/fiili engel ve güçlükleri tespit etmek, bu konularda alt komisyonlar oluşturmak, bu tespitler ile çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna rapor halinde sunmak,
 7. Uluslararası platformlarda Avukat hakları alanındaki gelişmeleri izlemek, edinilen bilgileri raporlayarak hazırlanan önerilerle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak,
 8. Merkeze intikal eden başvurular ile gerekli çalışmaları yapmak ve başvuru sahiplerine bilgi vermek,
 9. Avukatın Görevi nedeniyle açtığı veya aleyhine açılan davalarda, Yönetim Kurulunun görevlendirmesi halinde duruşmaları izlemek, rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.
 10. Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

  AHM’NİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

       Madde 10. Baro tarafından Merkeze yazılı olarak sevk edilen işler, Merkeze telefon ile yapılan başvurular ile işin mahiyeti ve ivediliği nedeniyle doğrudan AHM’ye iletilen konularda, Merkez Başkan veya Başkan Yardımcısı olayın özelliğine göre Merkez üyelerinden görevlendirme yapar. Görevlendirilen Merkez Üyesi, Talepçi Avukatın istemi konusunda sözlü veya yazılı başvurusunu alır  (Form 1 ), konu hakkında tutanak (Form 2) tanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler. 

Görevlendirilen Merkez Üyesi, Talepçi Avukat tarafından düzenlenen başvuru formu  (Form 1) ile tanzim etmiş olduğu tutanağı ve/veya raporu müteakip AHM toplantısında bir üst yazı ile AHM Başkanlığı’na sunar. 

AHM Yürütme Kurulunun incelemesinden geçen tutanak ve/veya rapor AHM toplantı gündemine alınıp görüşüldükten sonra bir üst yazı ile Baro Yönetim Kurulu’na sunulur.

Görevlendirilen Merkez Üyesi, Baro Yönetim Kurulunca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek AHM Yürütme Kurulunu bilgilendirir. Görevlendirilen Merkez Üyesinin görevi, Talepçi Avukatın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesine kadar devam eder.

  AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

       Madde 11.

 1. AHM, Baro Yönetim Kurulu tarafından bir (1) yıllığına en az 12 en çok 50 üyenin ataması ile oluşturulur. Baro Yönetim Kurulu üye sayısını arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir.
 2. AHM, Baro Başkanı yada Baro Yönetim Kurulu tarafından atanacak Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Baro Yönetim Kuruluna karşı Merkezi, Başkan temsil eder. Yürütme Kurulu yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında AHM üyelerini bilgilendirir.
 3. AHM en az haftada 1 kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.   Bunun dışında Yürütme Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Merkez üyelerinin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.   Baro Başkanı ve/veya Baro Koordinatör Üyesi gerek gördüğü her toplantıya katılır. Yürütme Kurulu gerektiğinde Baro Başkanını ve/veya Koordinatör Üyeyi toplantıya davet eder. Baro Başkanını ve/veya Koordinatör Üye karar için oylamaya katılmaz. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşulu ile telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.
 4. Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya almış olduğu görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya katılmayan AHM üyesi ile ilgili durum Yürütme Kurulunca gereğinin takdiri için Baro Yönetim Kuruluna bildirilir.  
 5. Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baronun diğer kurulları ile ortak çalışmalar yapmak, AHM çalışmalarını meslektaşlara duyurmak yapılan çalışmalar hakkında koordinasyondan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmek AHM Yürütme Kurulu’nun görevidir.
 6. Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere AHM adına katılacak üyeleri Yönetim Kuruluna bildirir.
 7. Yürütme Kurulu, görevlendirilen AHM üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.
 8. Yürütme Kurulu gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapar.
 9. Yürütme Kurulu AHM üyesi avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirme yapar.

AHM   YÜRÜTME KURULUNUN  GÖREVLERİ

Madde 12Yürütme Kurulu Merkez faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir.                                                                                    

Merkez Başkanı: toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri AHM’nin bilgisine sunmak,  Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Koordinasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek, faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunmak, AHM’nin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Merkeze iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları AHM’ye aktarmakla görevlidir.

           Başkan Yardımcıları: Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, AHM’nin tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda AHM üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

            Genel Sekreter: Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemek ile görevlidir.

            Yazman: AHM dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

            Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya almış olduğu görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesi ile ilgili durum gereğinin takdiri için Baro Yönetimine bildirilir. 

 AHM  ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

     Madde 13.

 1. AHM’nin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,
 2. AHM kurul toplantılarına katılmak,
 3. Oluşturulan alt kurullarda görev almak,
 4. Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden ilk toplantıda Merkez Başkanı’na sunmak ve Merkez üyelerine bilgilendirme yapmak,
 5. Görevlendirme konusu ile ilgili Baro Yönetim Kurulu’nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek AHM’yi bilgilendirmek,
 6. İvedi işlerde Merkez Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek,
 7. Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyete konu olması halinde görevi son aşamaya kadar sürdürmek ve AHM Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek,
 8. AHM’nin etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.
   İLÇE  GÖREVLENDİRİLMELERİ:
        
   Madde 14AHM üyesi bulunmayan ilçelerde AHM Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan AHM üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir.
YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

Madde 15. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları, Hatay Barosu Kurul ve Komisyonların Kuruluş, Görev Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde 16. Bu Yönergenin hükümleri Hatay Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bu yönerge Baro Yönetim Kurulu’nun 25/11/2014 tarih ve 2014/ 493  sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

25.05.2024
AV. ERHAN NİZAMOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.