HATBAYS
Tarih: 16.09.2021| Okunma Sayısı: 2883

HATAY BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ:

MADDE 1 - 6207 sayılı Kanun Hükümlerine uyularak (Hatay Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı) HATBAYS kurulmuştur.

Amaç:

MADDE 2 - Sandığın Amacı :

  1. Hastalık, geçici iş göremezlik,
  2. Sürekli malullük nedeniyle çalışamaz hale gelme,
  3. Deprem, sel v.b. gibi doğal afetler ile üyeye kusur atfedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olaylar sonucu mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekânın zarar görmesi,
  4. Emeklilik yardımı alma hakkını kazanma,
  5. Ölüm hallerinde, yönetmeliğin ilgi maddelerinde tanımı yapılan hak sahiplerine yönetmelikte öngörülen yardımları yapmaktır.
  6. Ayrıca sandık, üyelerinin zorunlu tüketim maddelerini en ucuz ve sağlıklı bir biçimde edinmeleri için gerekli girişimleri yapabilir, üyelerin ve ailelerin yıllık dinlenme ve olası diğer sosyal gereksinimlerini giderici önlemleri alabilir, vakıf ve benzeri örgütler, işletmeler, şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir.

 

İKİNCİ KISIM

YÖNETİM TEMSİL — DENETLEME

SANDIĞIN YÖNETİMİ:

MADDE 3- Sandığı, Baro Yönetim Kurulu, Temsil ve Yürütme Kurulunun görüş ve önerilerini alarak idare eder.

 

YÖNETİM KURULU:

  1. Sandığın mallarını, gelirlerini, kuruluşlarını, işletmelerini ve şirketlerini yönetir.
  2. Sandık çalışma raporunu, sandık bütçesini, ve plasman programını, yıllık bilanço ve iki yılda bir teknik bilançosunu hazırlar ve Genel Kuruluna sunar.
  3. Sandık’la ilgili işlerin yürütülmesi için üyelerinde birinin sandık işleriyle görevlendirilir.
  4. Sandık adına taşınmaz mallar satın almaya, bağış ve kabul etmeye, bağışlanan veya satın alınan mallan satmaya ve bunlar üzerinde her çeşit aynı haklar kurmaya, taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmeye ve sandık varlığının sağlam bir biçimde işletilmesi konusunda her türlü karalar almaya, üyelerinin sosyal güvenliği ile fonlar kurmaya, bu fonları yönetmeye, bu konularla ilgili fon uygulama esaslarını belirlemeye yönetmelikte öngörülen uygulama yönetmelikleri çıkarmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

eSandığın benzeri kuruşlarla, şirketlere ortak girişimlerde bulunması, ortak yatırımlar yapmasını gerçekleştirir.

 

YÜRÜTME KURULU

MADDE 4- Sandığın amaç maddesinde öngörülen işlerin yapılabilmesi, yönetim kurulunca verilen ve 3. maddede belirtilen görevlerin yerine getirebilmesi, sandığın ve üyelerin yatırımların gerçekleştirilebilmesi gibi konularda görev yapmak üzere Baro Yönetim Kurulunca sandığa kayıtlı en az iki yıl kıdeme sahip HATBAYS üyeleri arasında seçilecek, bu işlerde deneyimi olan, altı kişi ve görevli yönetim kurulu üyesinin katılımı ile oluşan yedi kişilik bir kuruldur. Kurulun başkanı, HATBAYS’ tan sorumlu baro yönetim kurulu üyesidir. Yokluğunda HATBAYS kıdemi en yüksek olan üye, toplantıya başkanlık yapar.

 

Sandık paydaş olarak katıldığı kurum ve kuruluşlarda, işletme ve şirketlere temsilcisi görevlendirilebilir. Temsilci, yürütme kurulunca önerilerek HATBAYS üye’si adaylar arasından yönetim kurulunca seçilir.

DENETİM KURULU :

MADDE 5- Sandık, Baro Genel Kurulunca denetlenir. Genel kurulda seçilen denetçiler, en az 6 ayda bir sandığı denetleme görevini yaparlar. Denetçiler yıl içinde yapacakları denetlemeler sırasında sandık görevlerinden bilgi isteyebilir, izlenimlerini yönetim kuruluna yazı ile bildiriler.

SANDIK ÖRGÜTÜ:

MADDE 6- Sandık, işlerinin yürütülebilmesi için yeteri kadar sürekli ve geçici eleman çalıştırılır. Müdür sıfatıyla görevlendirilen eleman sandık örgütünün başı olup, işlerin Müdür ve diğer çalışanların yetki ve sorumluluklarını, özlük hakları bu konuda yönetim Kurulunca çıkarılacak Çalışma Yönergesinde gösterilir.

TUTULACAK KAYITLAR :

MADDE 7- Sandık yönetimi ile ilgili tutulacak kayıtlar. Yönetim kurulunca hazırlanacak çalışma yönergeleri ile belirlenir. Yönetim kurulunun ve yürütme kurulunun kararları, Sandığı yükümlülük altına alacak yazı ve belgelerin ne şekilde ve kimin tarafından imzalanacağı yönetim kurulunca kararlaştırılıp, ilgili kurumlara sirkülerde bildirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

SANDIĞA GİRİŞ - ÇIKARILMA - YENİDEN GİRİŞ

 

SANDIĞA GİRİŞ :

MADDE 8- Hatay Barosu’nda kayıtlı bulunan ve bundan sonra kayıt edilecek avukatlar ile Baro Personeli diledikleri zaman 12. maddede yazılı ödentiyi ödeyerek, Yönetim Kurulu Kararıyla sandığa üye olabilirler.

Sandık çalışanları, göreve başladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde üye olmak zorundadırlar.

Şu kadar ki; 40 yaşını bitirmiş olanların, sandığa üye olabilmeleri için 1 defaya mahsus olmak üzere ek giriş ödentisi yapmaları gerekmektedir. Yıl kesirleri tam yıl sayılır.

Hatay Barosu’nda staj yapmakta olan ve 12. maddeye göre belirlenmiş giriş ödentisinin iki katını ödeyen stajyer avukatlar, staj süresince hastalık yardımlarından yararlandırılırlar. Bu süre bir yılı aşamaz. Bu bir yıllık süre sonunda Hatay Barosunda stajyerliğini sürdüren ve takiben levhaya avukat olarak kaydolan avukatlardan, staj bitim tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde aylık ödentisini yatıranların üyelik ilişkisi sürdürülür. Bunlar hakkında 28. maddedeki bir yıllık süre uygulanmaz.

SANDIK’TAN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA:

MADDE 9- Sandık üyeleri istediklerinden yazılı başvurularını HATBAYS ’a vererek her zaman çıkarabilirler. Baro ve sandık personeli bu görevlerin sona erdiği tarih itibari ile üyelikten çıkarırlar. Yükümlülüklerini HATBAYS 'a kayıtlı son adreslerine yapılan yazılı uyarıya rağmen 30 gün içinde yerine getirmeyen ve sandıkça sağlanan yardım hakkını kötüye kullanan üyeler ile Hatay Barosu veya sonrasında mensup oldukları meslek örgütü tarafından meslekten ihraç edilenler, yönetim kurulu kararları ile sandıktan çıkarılırlar. Çıkarılan üyelere durum yazılı olarak bildirilir. Üyenin HATBAYS'a kayıtlı son adresine yapılan tebligat hükmündedir.

Çıkan veya çıkarılan üyelere, biriktirme fonundaki çıkma veya çıkarılma tarihindeki toplam birikimlerden, SDF borcu ve var ise faiz borcu mahsup edilerek bakiye, sandığın mali durumu da dikkate alınarak, yönetim kurulu kararıyla nakit olarak ödenir ve sandık ile ilişkileri kesilir. Sandıktan çıkan veya çıkarılan üyeye var ise bakiyelerin ödenmesi sırasında her ne sebeple olursa olsun ( gecikme v.b. gibi) hiçbir şekilde faiz ödenmez.

SANDIĞA YENİDEN GİRİŞ:

MADDE 10- Her ne sebeple olursa olsun, sandıktan çıkanların tekrar sandığa üye olma istekleri; giriş ödentisini ödemeleri, çıkarken aldıkları değerlerle ( gayrimenkul payından emekli ikramiyesi olarak alınan paralar hariç), çıkmadan önce varsa sandığa olan borçlarının, çıkma zamanından yeniden giriş tarihine kadar geçen süre ödemeleri gereken her türlü ödentileri ve süreye ait sosyal dayanışma paylarını T.C. Ziraat Bankasının bir yıl vadeli TL mevduata uygulanan faiz oranı ile birlikte sandığa ödemeleri halinde, yönetim kurulunca karara bağlanır. Ödemenin şekli yönetim kurulunca belirlenir. Üyelik isimleri kabul edilenler, mali yükümlüklerini tamamladıkları tarihten itibaren sandık üyesine bu yönetmelikte tanınan haklardan yararlanırlar. Her ne sebeple olursa olsun sandıktan çıkan üyeler, yeniden sandık üyesi olmaları halinde en az 3 yıl sandık üyeliğinden sonra emekliliğe hak kazanırlar. 15 yıllık emeklilik süresi hesabında sandık dışı kalınan süre hesaba katılmaz.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SANDIĞIN GELİRLERİ

BİRİNCİ KISIM

GELİRLER

GELİR KAYNAKLARI:

MADDE 11-

A) Giriş ödentisi

B) Aidat (Biriktirme fonu ve Sosyal Dayanışma Fonu ödentilerinden oluşur)

C) Sandığa yapılacak bağışlar,

D) İştirak, şirket ve kuruluşlardan gelecek gelirler,

E) Menkul ve Gayrimenkul sermaye iratları,

F) Kira gelirleri,

G) Diğer gelirler.

Sandık üyeleri HATBAYS mali dönemi başında saptanacak aidatı ödemekle yükümlüdürler. Bu ödenti aylık eşit taksitlerle ödenir. Zamanında ödenmeyen aylık aidatlara yasal faiz, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre uygulanır.

GİRİŞ ÖDENTİSİ:

MADDE 12- Sandığa yazılacak her üyeden bir defa için HATBAYS mali dönemi başında yönetim kurulunca saptanacak giriş ödentisi alınır. Yönetmeliğin 8. maddesi hükümleri saklıdır.

Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri arasında sandık üyesi olmayanların göreve başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde üye olmaları zorunludur.

BİRİKTİRME FONU:

MADDE 13- Biriktirme Fonu, esas itibariyle üyenin aidatından 1/2 (%50) oranlarından ayrılan kısmından oluşur. Ayrıca, iş bu yönetmeliğin 14. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerden, 18. maddesi uyarınca yapılacak giderlerin mahsubu sonucu oluşacak bakiyenin (gelir fazlası) en az yarısı, altına çevrilerek, anılan bakiyenin, üyelerini mevcut biriktirmelerine oranlanması neticesinden bulunan katsayı nispetinde, üyelerin biriktirme fonu hesaplarına aktarılır.

Bu fonda para bulundurulmaması esas olup mevcut para, altın veya altın yatırım hesaplarından değerlendirir.

Biriktirme Fonu sadece üyelikten çıkma, çıkarılma, emekli yardımı alma, ölüm yardımı alma ve sürekli malullük hallerinde ödeme yapmak üzere kullanılır. Bu fondan başka harcama ve aktarma yapılamaz.

Dönem sonunda zarar çıkması halinde, yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplanacak zarar miktarı, üyelerin biriktirme fonundaki hesaplarına yansıtılır.

SOSYAL DAYANIŞMA FONU:

MADDE 14- Sosyal Dayanışma Fonu, üyenin yıllık ödentisinden ayrılan %50'lik kısım ile yönetmeliğin 11.ve 16. maddesinde belirtilen gelirlerden oluşur.

Sosyal dayanışma fonunun ne şekilde kullanılacağı ayrıca yönetim kurulunca yayınlanacak Hastalık Yardımları ve Fonu uygulama esasları ile düzenlenir. Sosyal Dayanışma Fonunun uygulama esaslarını belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

GAYRİMENKUL PAYI:

MADDE 15- Sandığın maliki olduğu gayrimenkul sigorta değerini biriktirme fonu toplamına bölünmesi suretiyle bulunacak katsayının, biriktirme ödentileri toplamı ile çarpılması sonucu bulunan miktar, her bir üyenin gayrimenkul payını ifade eder. İşbu yönetmeliğin 2. maddesinin (b), (d), (e), bentlerdeki hallerde, üyelerin bu hisseleri, buradan kendilerine ödenir.

BAĞIŞ VE DİĞER GELİRLER:

MADDE 16- Sandık her türlü bağış kabul eder,

a) Ölüm hallerinde hak sahipleri bulunmayan üyelerin hesaplarından elde edilen paralar,

b) Sandıktan ayrılan avukatlardan10. madde gereğince sandığa gelir kaydedilecek paralar,

c) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak gezi, gösteri ve balo gelirleri,

d) Sandığın kuracağı veya katılacağı işletmeler, şirketler ve kuruluşlardan gelecek kar payları ve benzeri gelirler,

e) İlan, reklam, menkul, banka faizi, faks, fotokopi, kırtasiye satışlarından sağlanacak gelirler ile başkaca gelirler, Sandığın diğer gelirlerini teşkil eder.

İKİNCİ KISIM

SOSYAL YARDIMLAR

MADDE 17-

A- Sandık gelirleri üyelere üç ayrı kaynaktan dağıtılır.

a) Biriktirme Fonu

b) Sosyal Dayanışma Fonu

c) Gayrimenkul Payı

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL YARDIMLAR VE GİDERLER

 

GDER YERLERI

MADDE 18-Sandığın tüm giderleri, işbu yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen gelirlerden karşılanır.

GİDERLER:

A) Sosyal Yardımlar

B) İştiraklere, Şirket ve Kuruluşlar için ayrılacak Kuruluşlar ve İşletme Sermayeleri,

C) Yönetim Giderleri,

D) Olağanüstü Giderler,

E) Diğer Giderler.

 

BİRİNCİ KISIM

SOSYAL YARDIMLAR

 

HASTALIK YARDIMLARI:

MADDE 19- Hastalık yardımları, hastalık ve kaza nedeni ile üyenin ve eşinin tedavi giderlerini belli limit ve yüzde oranında karşılanması ve üyeye geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesidir.

Hastalık yardımı üyenin ve eşinin fonksiyonel dengesinde tıbbi ve cerrahi müdahaleyi gerektirecek durumlarda yatarak veya ayakta hasta tedavi etmek amacıyla kurulan, Devletin Resmi Hastaneleri, Özel İdare ve Belediye Hastaneleri ile Devletin kontrolü altında ve asgari sağlık personelinin devamlı gözetimde bulunan Sağlık Ocakları, Özel Hastanelere ilişkin mevzuata göre yatarak veya ayakta tedavi etmek amacı ile Sağlık Bakanlığından gerekli ruhsat almak sureti ile faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşların yurt dışındaki benzeri kuruluşlarca yatarak veya ayakta tedavi edilmesi, gerekli ilaç ve tahlil giderlerinin ödenmesidir.

Geçici iş göremezlik hali, üyenin hastalık ve kaza nedeni ile uzman doktorun raporuna dayanılarak mesleki çalışmasını yapamaması halidir. Üyeye çalışamadığı süresinin 10 gün ve daha fazlası olması halinde, ilk günden başlayarak tatil günleri de dâhil her geçen gün belli bir limit ile ödeme yapılır. Bu süre 40 günü geçmez.

Hastalık yardımlarının kapsamasının kime, hangi koşullarda ödeneceği, kapsamının ve kapsam dışı hallerinin nelerden ibaret olduğu, giderlerin ne şekilde ödeneceği bu konuda oluşturulan fonun kullanım konuları yönetim kurulunca hazırlanacak hastalık yardımları ve fonu uygulama esaslarında gösterilir.

Sandıkça, üyeye yapılacak hastalık yardımlarının limit ve yüzdeleri ile iş görmezlik yardımının günlük tutarı ve bir üye ve eşine yapılacak ödeme toplamının tutarı Yönetim Kurulunca HATBAYS mali dönemi başında saptanır. HATBAYS'a üç ay ve üzeri aidat veya üç ay ve üzeri aidat tutarı kadar faiz borcu bulunan üye veya hak sahibi, hastalık yardımlarından faydalanmaz.

SÜREKLİ MALÜLLÜK YARDIMI:

MADDE 20- Sürekli malüllük durumu, üyenin tedavisi mümkün olmayan, tedavisi uzun süren ve ağır geçen veya en çok 1 yıl tedavisi süresinde şifa bulmayan hastalıklar veyahut bir sakatlık nedeni ile avukatlık mesleğini yapamaması durumudur.

Bu halde, üyenin malüllük durumunu saptayan resmi sağlık kurulu raporunun HATBAYS'a ulaşmasını takiben, Yönetim Kurulunca belirlenecek ek yardım ile talebi halinde üyenin kıdemine bakılmaksızın biriktirme fonu, hesabındaki gelir fazlası payı ve gayrimenkul payındaki hissesi üyeye ödenir.

Sürekli malüllük yardımını kime, ne şekilde ve ne oranda yapılacağı Yönetim Kurulunca çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde belirlenir.

ÖLÜM YARDIMI:

MADDE 21- Sandık üyesinin ölmesi halinde kıdemine bakılmaksızın biriktirme fonu ve gayrimenkul payındaki hissesi ödenir.

Ayrıca her mali dönem başında Yönetim Kurulunun belirleyeceği ölüm yardımı yasal mirasçılarına ödenir. Bu ölüm yardımları üyenin belirleyeceği kimselere, belirlememiş ise yasal mirasçılarına ödenir. Ölüm yardımının nasıl hesaplanacağı Hastalık Yardımları Fonu ve Uygulama Esasları' nda gösterilir.

EMEKLİLİK YARDIMI:

MADDE 22- Her üye 15 tam yıl süre ile (10. maddedeki düzenleme dikkate alınmak kaydı ile) sandık üyeliğini sürdürmüş ve tüm ödentilerini eksiksiz yerine getirmiş ise bir defaya mahsus olmak üzere kendisine emekli yardımı ödenir. Bu yardım, Biriktirme Fonu ve Gayrimenkul Payındaki Hisselerinden oluşur. Yeniden üyeliğe giriş halinde 10. maddedeki hükümler uygulanır. Ancak gayrimenkul payı iade edilmez ve yeniden gayrimenkul payı oluşturulmaz.

 TABİİ AFET YARDIMI:

MADDE 23- Deprem, sel vb. gibi doğal afetler ile üyeye kusur affedilemeyecek yangın, terör, toplumsal olaylar sonucu mesleki araç ve gereçleri ile mesleğini icra etmekte olduğu mekanı zarar görenlere, Yönetim Kurulunca, zararıyla mütenasip olarak belirlenen yardım yapılır.

 

 

İKİNCİ KISIM

DİĞER GİDERLER

 

MADDE 24- Sandığın amacı doğrultusunda yapması gereken işlemler, çalıştırılması gereken elemanlar, yapacağı yatırımlar, iştirak, şirket ve kuruluşlar için gerekli kuruluş ve işletme sermayeleri, ödenecek kira bedelleri, finansal kiralama giderleri ve sandık işletmelerinin yapılıp yürütülebilmesi için gerekli diğer giderler sandığın diğer giderlerini oluşturur. Bu giderler bütçe alınarak, çalışma yönetmeliğinde belirli oran ve yönetmeliğe göre Yönetim Kurulu Kararı ile saf olunur.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

OLAĞANÜSTÜ GİDERLER

MADDE 25- Bu yönetmelikte hüküm konulmamış olan ve Yönetim Kurulunca lüzum görülen haller için yapılacak yardım ve harcamalar olağanüstü giderleri teşkil eder.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

PARANIN İŞLETİLMESİ

MADDE 26- Sandığın paraları;

a) Taşınır ve taşınmaz mala,

b) Devlet tahvili veya hazine bonolarına,

c) Ticari ve sınai kuruluşların pay senetlerine,

d) Vadeli ve vadesiz banka hesaplarına,

e) Menkul değerlere, yatırım fonlarına ve benzeri hesaplara,

f) Altın ve altın yatırım hesaplarına,

g) İşletme, şirket ve kuruluşlara, kuruluş ve işletme sermayesi olarak yıllık sosyal dayanışma ödentisinin yarısını aşmamak üzere ayrılır ve işletilir.

 

MADDE 27- Vadesiz mevduatta ne kadar para bulunacağı hususu günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

 

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

SANDIKTAN YARARLANMA:

MADDE 28- Her üye sandığa kabul tarihini izleyen aybaşından başlayarak, bu yönetmelik hükümlerinden yaralanır. Ancak üyenin, 19. maddede belirtilen yardımlardan yararlanabilmesi için kayıt olduğu tarihten başlamak kaydı ile 1(bir) tam yılın, 22. maddede belirtilen emekli ikramiyesinden yararlanabilmek için 15(on beş) tam yılın geçmesi gereklidir. 10. madde uyarınca sandığa yeniden giriş yapan üyelere ilişkin hükümler saklıdır.

YAŞLARIN HESABI:

MADDE 29- Yaşların hesabında nüfus cüzdanında yazılı doğum tarihi esas tutulur. Nüfus cüzdanında yalnız doğum yılı gösterilmişse 1 Temmuz günü doğum günü sayılır.

KIDEM HESABI:

MADDE 30- Bu yönetmeliğin uygulanmasından kıdem, sandığa giriş tarihinden hesaplanır. Ay kesirleri tam yıl sayılır.

BÜTÇE VE TEKNİK BİLANÇO:

MADDE 31- Sandığın bütçe dönemi her yılın Ağustos ayı sonudur. Yönetim Kurulu, Yönetmeliğin 3. maddesinin (b) fıkrasından belirtilen teknik bilançosunu 2 yılda bir hazırlar veya hazırlatır.

Teknik bilanço sonucu, sandığın dengesinde bir açık veya fazlalık görülmesi halinde, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydı ile bu ve çıkarılacak diğer uygulama yönetmeliklerinde gerekli değişiklikler bilançosunun hazırlanmasındaki yöntemle yapılır.

ZAMAN AŞIMI:

MADDE 32- İşbu yönetmelikte yazılı yardımlar, Hastalık Yardımları ve Fonu Uygulama Esasları’nda belirtilen sürede başvuru yapılmış olması kaydıyla, hak kazanıldığı tarihten başlayarak 10 yıl içinde ilgililer tarafından istenmeyecek olursa, bu sürenin bittiği tarihte zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı süreleri dolduktan sonra bu miktarlar, sandığa gelir kaydedilir.

BORÇLARIN MAHSUBU:

MADDE 33- Üyeye veya hak sahiplerine bu yönetmeliğe göre yapılacak tüm ödemelerden öncelikle üyenin sandığa olan birikmiş borçları mahsup edilir. Mahsup işlemi sırasında, öncelikle faiz borçları mahsup edilir.

Yazılı ihtara rağmen, verilen sürede borçlarını ödemeyenlerin borcu, faiziyle birlikte biriktirme fonundan mahsup edilir.

SANDIĞIN FESİH VE TASFİYESİ:

MADDE 34- Sandık, kanuni nedenlerle yahut yürütme kurulunun görüşü alınmak sureti ile Yönetim Kurulunun istemi ile veya sandık üye tam sayısının 1/3'ünün yazılı önerileri ile Baro Genel Kurulunun 2/3 çoğunlukla vereceği karar üzerine tasfiye olunur.

BU TAKDİRDE;

A) Öncelikle sandık üyelerine yönetmeliğin 17. maddesi çerçevesinde hesaplanarak haklar ödenir.

B) Sandık yönetmeliğine göre, emeklilik, malüllük ve ölüm yardımı almaya hak kazanmış olanların alacakları, hak sahiplerine ödenir.

C) Tasfiye tarihine kadar yapılan tahsisler, verilen ödeme kararları, henüz ödenmemiş bulunan yardımlar hak sahiplerine ödenir.

D) Sandığın varlığından borçları ve tasfiye giderleri çıktıktan sonra kalan mamelek, tasfiye karar tarihinden mevcut biriktirmelerine oranlama neticesi bulunan katsayı esas alınarak üyelere ödenir. Paylaştırmadan artan meblağ olursa, Hatay Barosu'na devredilir.

MADDE 37-  (1) Hatay Barosu Yönetim Kurulu'nun .10/09/2021 tarih ve 2021/35-41     sayılı kararıyla kabul edilen Hatay Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Hatay Barosu listesinde kayıtlı tüm avukat ve stajyer avukatlara baroya bildirdikleri telefon vasıtasıyla SMS ve elektronik posta yoluyla bildirilir. Ayrıca Hatay Barosu Web Sayfasında ve ilçelerin baro ilan tahtasında yayınlanır.

(2) Hatay Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği 16/09/2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girer ve Hatay Barosu Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

İşbu yönetmelik Baro Genel Kurulunca kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

25.05.2024
AV. ERHAN NİZAMOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.