HATAY BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ
Tarih: 7.09.2021| Okunma Sayısı: 13966

HATAY BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

 I. BÖLÜM – AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç ve Kapsam:

MADDE 1

(1) Baroların Avukatlık Kanununun 76. ve 95. maddeleri ile üstlendikleri “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Hatay Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması, mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, insan haklarına saygıya dayalı ve adil bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirilmesi ve bu çalışmaları yürütecek organlar ile bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tanımlar:

MADDE 2

(1) Bu yönergenin uygulanmasında;

Baro; Hatay Barosu’nu,

Baro Başkanı; Hatay Barosu Başkanı’nı,

Baro Başkanlığı; Hatay Barosu Başkanlığı’nı,

Baro İlçe Temsilcileri; Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilcilerini, ilçe temsilcileri görevlendirilmeyen hallerde Hatay Barosunun ilçelerde bulunan baro yönetim kurulu üyelerini,

CMK Otomasyon Sistemi / Baronet; CMK gereği görevli avukata görevlendirme yapmak için baro tarafından kullanılan avukat otomatik atama sistemini,

CMK Servisi; Hatay Barosu tarafından Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş ve yönergede belirtilen çalışma konularını ve işlemlerini yerine getirmekle yükümlü personeli,

Çocuk; on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

Görevlendirme Listesi; yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak Sertifika/Katılım Belgesi almış ve Hatay Barosu CMK otomasyon sistemine katılmış müdafi ya da vekil olarak görev alan avukat ya da avukatları gösteren listeyi,

Görev Puanı; otomasyon sistemi tarafından yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı,

Görevlendirme Yazısı; CMK otomasyon sistemi veya Baro tarafından CMK görevlendirmesine ilişkin görevli avukata yapılan otomasyon bildirimini veya yazılı bildirimi,

Görevli Avukat; yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak Sertifika/Katılım Belgesi almış ve Hatay Barosu CMK otomasyon sistemine katılmış müdafi ya da vekil olarak görev alan avukat ya da avukatları,

Görevli Yönetim Kurulu Üyesi; yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere Baro Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesini,

Kovuşturma;  iddianamenin kabulüyle başlayan ve hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

Müdafi; yönerge gereği şüpheli/sanık avukatı olarak görev alan avukatı,

Ortalama Puan; Soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puanı,

Sertifika/Katılım Belgesi; CMK eğitim çalışması sonucu baro tarafından düzenlenen veya başka barolardan alınan belgeyi,

Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

Vekil; yönerge gereği mağdur/müşteki/katılan avukatı olarak görev alan avukatı,

Yönerge; Hatay Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş, Hatay Barosu CMK Uygulama Yönergesi’ni,

Yönetim Kurulu; Hatay Barosu Yönetim Kurulu’nu,

İfade eder.

 

II. BÖLÜM - ORGANLAR ve GÖREVLERİ

Organlar:

MADDE 3

(1) CMK uygulamasına ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, CMK Yürütme Kurulu, CMK Uygulama Servisi, Hatay Barosu İlçe Temsilcileri ve gönüllü avukatlar tarafından yerine getirilir.

(2) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması, önlemlerin alınması ve yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.

(3) Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlendirir. Görevli Yönetim Kurulu Üyesi; yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, servis çalışmalarını izler ve denetler, yönergede yer alan organların çalışmalarına ilişkin altı ayda bir hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

CMK Yürütme Kurulu:

MADDE 4

(1) CMK Yürütme Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu üyesi dışında son iki yıldır fiilen CMK görevlendirme listelerinde yer almış yedi üyeden oluşur, eksilen üyenin yerine aynı usullerle Yönetim Kurulu bir ay içerisinde görevlendirme yapar. Yeni görevlendirilen üye eksilen üyenin yerini tamamlar. CMK Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu’nca, seçimli olağan genel kurulu izleyen ay içinde belirlenir.

(2) Kurul, ayda en az iki kez, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar verir. Toplantılara CMK servis müdürü de raportör olarak katılır.

(3) Yürütme Kurulu; CMK servis müdürü tarafından getirilen ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşür. CMK servisinin görevlendirme, değerlendirme, ücretlendirme işleyişini izler, karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ve genel uygulamaya ilişkin aksaklık ve sorunları tespit eder, eğitim çalışmaları yapılması hususunda yönetim kuruluna öneride bulunur. Hatay Barosu CMK uygulamasının hukuki tartışma, inceleme, değerlendirme zeminini oluşturur, çözüm önerilerini düzenleyeceği raporla Yönetim Kuruluna sunar. Yönergenin 12. ve 13. maddesi gereğince uyarı ve çıkarma önerisinde bulunduğu görevli avukat listesini Baro Yönetim Kurulu’na bildirir.

(4) Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Baro İlçe Temsilcileri:

MADDE 5

(1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler; kendi bölgesindeki görevlendirme uygulamasını izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında CMK servis müdürünü bilgilendirir. İlçesinde görevli avukatlara CMK uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin aktarılmasını sağlar. İlçede düzenlenecek toplantılara ev sahipliği yapar. Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 III. BÖLÜM – GÖREVE İLİŞKİN ESASLAR

Sisteme Kabul:

MADDE 6

(1) CMK kapsamında görevlendirilmek isteyen avukatlar, CMK otomasyon sistemine kayıt olmak için Baro Başkanlığı'na yazılı olarak başvururlar.

(2) Yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak Sertifika/Katılım Belgesi almaya hak kazanan avukatlar, yazılı talepleri üzerine ve CMK otomasyon sistemine kayıt edilmek için gerekli koşulları taşımaları halinde görevlendirme listesine eklenir.

(3) CMK görevlendirme listelerinde yer almak isteyen avukatın CMK eğitim çalışmasına katılarak Sertifika/Katılım Belgesi alması veya başka il barolarından Hatay Barosunun eğitim programına denk bir eğitim programı sonucu alınmış Sertifika/Katılım Belgesi sunması zorunludur. Bu şekilde Sertifika/Katılım Belgesi olmaksızın CMK görevlendirme listelerine alınmak isteyen avukatın talebi, Sertifika/Katılım Belgesi ibraz edilinceye kadar red edilir.

(4) CMK görevlendirme listelerinde yer almak isteyen avukatın, Sertifika/Katılım Belgesi ile birlikte, vergiye kayıtlı olduğuna veya bir avukat yanında sigortalı olarak kayıtlı bulunduğuna dair belge sunmaları gerekir.

Görevlendirme Esasları:

MADDE 7

(1) CMK uyarınca avukat görevlendirme yetkisi yalnızca Baro Başkanlığına aittir.

(2) Adliyesi bulunan Altınözü, Antakya, Dörtyol (+ Payas), Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı ilçelerinde avukat talepleri, o ilçeye ait oluşturulacak görevlendirme listesinden karşılanır. Görevlendirme listeleri oluşturulurken görevli avukatın büro adresi ve kayıtlı olduğu vergi dairesi temel alınır. Görevli avukat sadece görev yaptığı ilçedeki görevlendirme listesine kaydolmayı isteyebilir.

Ancak, görev yapan avukat sayısının 10 veya altında olan ilçelerdeki CMK görevlendirmeleri için o ilçeye en yakın ilçede görev alan 5 yıl altında kıdeme sahip avukatlar ikinci görev yeri olarak talepleri halinde o ilçedeki görev listesinde yer alabilirler. 

 

(3) Görevlendirmeler puan sırasına göre yapılır. Görevli avukatın puanları; kabul ettikleri görevlerden aldıkları görev kabul puanları ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları görev red puanları toplamından oluşur.

(4) Saat 07.59 ile 20.59 arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri gündüz görevi, saat 20.59 ile 07.59 arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri ise gece görevidir. Gündüz görev kabul puanı CMK ücret tarifesinde belirlenmiş olan tarife rakamının 1/10’i, gündüz görev red ve gece görev red puanları, görev için CMK ücret tarifesinde belirlenmiş olan tarife rakamının 1/20’idir. Gece görev kabul puanı ise gündüz görev kabul puanının yarısı kadardır. Görevli avukat görevlendirildiği şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, katılanların her biri için ayrı ayrı görev puanı alır. İlgili yönetmelik gereği ücretin yarısının ödendiği durumlarda, görev puanı da bu göreve verilecek puanın yarısı kadar olacaktır.                      

(5) Soruşturma evresi ve kovuşturma evresine ilişkin görevlerin puanları ayrı ayrı tutulur. Müdafi veya vekil soruşturma ve kovuşturma evrelerinden bir bölümünde görevlendirme almak istemez ise bunu Baro’ya yazı ile bildirir veya Baronet sistemi üzerinden tercihte bulunabilir. Ancak gece veya gündüz gitmeme tercihinde bulunamaz. Koşulları varsa Baronet sistemi üzerinden yılda en çok 45 güne kadar mazeret belirtebilir.

(6) CMK görevlendirme listelerine staj bitim belgesi gereği ilk kez eklenecek avukatlar, soruşturma ve kovuşturma aşamasında ortalama giriş puanından 500 puan indirilerek sisteme dahil edilirler. Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen, askıya alma-çıkarma gibi nedenlerle listeden çıkmalarının ardından yeniden listeye dahil edilecek olanlar listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla, ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Bölge değişikliği yapanlardan aynı bölgeye geri dönenler, yine listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Ortalama puandan geri dönüş, sistemden çıkış tarihindeki puanın üzerinde olanlara uygulanmaz. Bu durumda çıkış puanı üzerinden sisteme dahil edilir.

(7) Görevlendirme listesinde yer alan avukat kendi isteği ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilir. Bir zorunluluk olmaksızın listeden ayrılmayı isteyen avukatın yeniden görevlendirme listesine dahil edilmesi için, yazılı talebi ve çıkma tarihi üzerinden an az 3 ay geçmiş olması gerekir.

(8) Listeden ayrılan avukatın liste dışındaki süresi 2 yılı geçmişse, görevlendirme listesine yeniden alınabilmesi için yazılı talepte bulunmak ve CMK Servisi tarafından verilecek olan sistem tanıtımı sunumuna katılmak zorundadır.

(9) Mesleki kıdemi bulunup sisteme kayıtlı bulunan veya ilk defa sisteme kaydedilecek olan avukat ihtiyacını bildirir yazılı bir başvuruda bulunursa, ortalama puandan indirim yapılarak görevlendirme listesine kaydının yapılıp yapılmayacağına yönetim kurulu karar verir.

Aynı soruşturma evresinde 10 kişiden fazla şüpheli ya da mağdura ve aynı şüpheli ya da mağdurun 10 adetten fazla dosyasına aynı avukat görevlendirilmez. Görevlendirilen avukat, 10 adedin üzerindeki kişi ya da soruşturma dosyalarına katılamaz. Katılsa bile ücreti ödenmez. 10 adet görevlendirmeden fazla görevlendirme talebi alan avukat, yeni bir avukat atanmak üzere Baroya bilgi vermek zorundadır.

(10) Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmeyen kişiler için görevlendirme yapıldıktan sonra görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilen kişiler, görevli avukat tarafından baroya bildirilir. Bu şekilde bildirilen kişilere, baro tarafından ayrı birer avukat ataması yapılır. Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak, görevli avukatın beyanı esas alınır.

(11) Kovuşturma evresinde müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukat, haklı mazereti bulunması hâlinde ve geçici olarak, görevlendirme yazısına dayanarak Hatay Barosu CMK görevlendirme listesinde yer alan başka bir avukata yetki verebilir. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında bir sebeple görevlendirme listesinden çıkan görevli avukat, kovuşturma evresinde devam eden görevlerini, halen görevlendirme listelerinde yer alan bir başka görevli avukata ücretsiz takip edilmek üzere devredebilir.

(12) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi ve bu durumu kovuşturma makamı ile Baro Başkanlığına bildirmesi hâlinde, baro tarafından görevlendirme yapılan dosya için yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

(13) Baro Başkanlığı, görevlendirme ilke ve esaslarına ilişkin kurallar ile ilgili olarak hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır.

(14) Baro Başkanlığı, hizmetin gerektirdiği hallerde, görevlendirme istenen ilçe dışındaki listelerden de görevlendirme yapabilir.

(15) CMK görevi alan avukatın askerlik hizmetini bedelli yapması durumunda, askerlik süresince mazeretli sayılmasına, bu süre yıllık mazeret hakkından sayılmaz.

(16) Avukatın askerlik hizmetini uzun dönem yapması durumunda, sisteme giriş yapılan günün ortalama puanı üzerinden -100 hazırlık, -100 mahkeme puanı üzerinden hesaplanmasına.  

(17) CMK görevi alan avukatın doğum yapması durumunda, rapor süresince mazeretli sayılmasına, bu süre yıllık mazeret hakkından sayılmaz.

(18) CMK görevi alan avukatın rahatsızlık (pandemi veyahut hastalık) geçirmesi durumunda, baroya sunacağı hasta raporu süresince mazeretli sayılmasına, bu süre yıllık mazeret hakkından sayılmaz.

Görevin sona ermesi:

MADDE 8

(1) Avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer;

Soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası açılması hâlinde ise; iddianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi ve katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ve zorunlu müdafilik ve vekillik kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi ve katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

(2) Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun birden fazla kişi için görev alan avukatın görevi, menfaat çatışması çıktığı anda görev yaptığı tüm kişilerle ilgili olarak sona erer. Ancak görevlendirilen avukatın görüştüğü kişilerden herhangi birinin beyanından menfaat çatışmasını tespit etmesi halinde, aralarında menfaat çatışması olan diğer kişilerle görüşmemiş olması şartıyla, görüştüğü kişiler için görevi devam eder. Menfaat çatışması bulunan diğer kişiler için yeni görevlendirme yapılması amacıyla CMK servisine bilgi verir.

(3) Görevden çekilme yasalardaki koşullar dâhilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları uyarınca görevin devam etmekte olduğu merciye iletir. Avukatın görevden çekilme konusundaki bildirimi sonrasında ilgili kişi için yönetmelik gereğince yeniden avukat talebinde bulunulur. Avukatın görevden çekilme gerekçesi ile ilgili olarak baroya vereceği bilgi ayrıca değerlendirilir.

(4) Davanın yetkisizlik veya başka her hangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde görev sona erer. Birleştirme durumunda; birleştirme ile esası kapanan dosyadaki avukatın görevi birleşen dosya üzerinden devam eder. 

(5) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışındaki sebeplerle görevlendirme listesinden çıkan görevli avukatın görevi, müdafiliğine karar verilmemiş mahkeme görevleriyle ilgili olarak sona erer. Kovuşturma evresinde devam eden görevlerini ise, halen görevlendirme listelerinde yer alan bir başka görevli avukata ücretsiz takip edilmek üzere devredebilir.        

Görevli Avukatın Hak ve Yükümlülükleri:

MADDE 9

(1) Görevli avukat; görevlendirmelerin yapıldığı CMK otomasyon sisteminde, kendisine özgülenen kullanıcı adı, parola, şifre ile gireceği sayfadan yapağı işlemlerle, nöbetçi olduğu görev günlerini belirleyebilir. Bu şekilde nöbet listesine eklendiği günlerde geçici mazeret bildirme niteliğinde olmak üzere, görevini askıya alabilir. Görevlendirme listelerinde bulunurken geçici mazeret niteliğinde olmak üzere görev durumunu askıya alma hali, hem soruşturma görevleri hem de kovuşturma görevleri için geçerlidir.

(2) Görevli Avukat, yapılan görevlendirmelerin son durumuna ilişkin bilgileri içerir raporları, istenildiği zaman istenen şekil ve araçlarla Baroya vermek zorundadır.

(3) Görevlendirmelerle ilgili Baroya verilen bilgilerin yanlışlığı sebebiyle gereksiz ya da fazla ödemeye yol açılmışsa, görevli avukat talep halinde fazla ödemeyi iade etmek zorundadır.

(4) Görevden çekilme yasadaki koşullar ile sınırlıdır. Görevden çekildiğini dosyaya ileten avukat çekilme durumunu ve gerekçesini, gecikmeksizin ve dosyaya baro tarafından yeni bir avukat görevlendirmesi yapılmadan önce baroya da yazılı olarak bildirir.

(5) Görevli avukat, atandığı görevle ilgili olarak karşılaştığı hukuka aykırılıklar ile işkence, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi görevlendirmenin ivedi yapılmasını gerektiren durumlarda, CMK kapsamında görevlendirme yapılamıyor ise kişinin gelir durumuna bakılmaksızın, soruşturma evresine ilişkin görevlendirmenin adli yardım görevlendirme listesinden yapılabilmesi için derhal baro başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür.

(6) Görevli avukat, soruşturma aşamasında yaptığı görevle ilgili olarak, baro tarafından matbu olarak hazırlanan ve bu yönetmeliğe ek olarak yer alan raporu evrakına eklemekle yükümlüdür.

(7) Görevli avukat yaptığı göreve ilişkin evraklarını, görevin yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde kayıt yapılmak üzere baroya teslim etmek zorundadır.

Ücret ve Giderler:

MADDE 10

(1) Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler, 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde ödenir.

(2) Görevlendirilme yazısı ve talebi üzerine görev yerinde hazır bulunduğu tespit olunan görevli avukatın; kendi iradesi dışında bir nedenle soruşturma veya kovuşturma işlemlerine katılamamış olması durumunda veya haklı sebeplerle usulüne uygun olarak görevinin sona ermesi halinde tarifede belirlenen ücret tam olarak ödenir.

(3) Soruşturma aşamasında baro tarafından veya CMK otomasyon sistemi tarafından görevlendirilmediği halde görev yapan veya başkası adına yapılmış bir görevlendirme üzerine soruşturma işlemlerine yetkisiz olarak katılan ile kovuşturma evresinde baro görevlendirmesi olmaksızın mahkemenin sözlü talebi üzerine görev kabul eden avukata yaptığı işe ilişkin CMK ücreti ödenmez ve evraklarının sisteme kaydı yapılmaz

 

 IV. BÖLÜM - MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI

Eğitim Çalışmaları:

MADDE 11

(1) CMK görevlendirme listelerinde yer almak isteyen avukatın CMK eğitim çalışması sonucu Sertifika/Katılım Belgesi almak zorundadır. Baro istediği zaman CMK eğitim çalışması düzenleyebilir. Son CMK eğitim çalışması tarihinden sonra yeni bir CMK eğitim çalışmasının düzenlenebilmesi için, Baro Levhasına kayıtlı avukatlardan 40 başvuru sayısına ulaşılması gerekir. 40 başvuru sayısına ulaşılması halinde 30 gün içinde veya başvuru sayısı 40 sayısına ulaşmasa bile son eğitim tarihinden itibaren 6 ay geçmekle yeni bir eğitim çalışması yapılır.

(2) Eğitim çalışmasının tarihi CMK yürütme kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. Başvuran avukatın CMK eğitim çalışmasına davet edilebilmesi için baroya yazılı olarak yaptığı başvuru tarihi esas alınır. Eğitim çalışması tarihinin adli tatile denk gelmesi halinde bu çalışma adli tatili takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirilir. Yapılacak CMK eğitim çalışmasına katılanlara, çalışmadaki tüm oturumlara katılmış olmaları hali ve şartıyla ve yönetim kurulunun kararıyla Sertifika/Katılım Belgesi verilir ve talepleri halinde görev listesine dâhil edilirler.

(3) CMK eğitim çalışma süresi online olması durumunda 4 saat, yüz yüze eğitim olması durumunda 8 saatten az olamaz. 

(4) Hatay Barosu Stajyer Listesine kayıtlı stajyer avukatlar da, CMK Eğitim çalışmalarına katılarak, Sertifika/Katılım Belgesi alabilirler. Ancak görevlendirme listesine dahil edilebilmeleri için baro levhasına avukat olarak kayıtlı olmaları gerekir.

(5) Başka il barolarından alınmış Sertifika/Katılım Belgesinin kabul edilebilmesi için Hatay Barosunun eğitim programına denk bir eğitim programı sonucu düzenlendiği belgelendirilmelidir. Sertifika/Katılım Belgesinin denk bir eğitim programından alınmış olması halinde, görevlendirme listesine dahil edilmek için, avukatın yeniden eğitim çalışmasına katılmasına gerek yoktur. Sertifika/Katılım Belgesinin Hatay Barosunun CMK eğitim programına denk bir program ile alındığının belgelenmemesi halinde, görevlendirme listesine kayıt edilebilmek için Hatay Barosunun CMK Eğitim programından veya buna denk bir programı uygulayan bir barodan Sertifika/Katılım Belgesi alınması zorunludur.

(6) Başka il barolarından alınan Sertifika/Katılım Belgesinin denkliği hususunda tereddüt oluşursa, CMK yürütme kurulunun önerisiyle nihai kararı yönetim kurulu verir.

(7) CMK Eğitim çalışmasına katılmak üzere yazılı başvuruda bulunan avukat, telefon veya kısa mesaj veya elektronik posta veya tebligat yoluyla çağırıldığı ve arka arkaya düzenlenen iki eğitim çalışmasına katılmadığı takdirde, sonraki CMK eğitim çalışması için tanınan kontenjan boş olmadıkça, takip eden eğitim çalışmalarına alınmaz.

(8) Yazılı olarak katılacağını bildirdiği CMK eğitim çalışmasına belgelenmiş haklı mazereti bulunmaksızın katılmayan avukat, sonraki eğitim çalışmasına yeniden başvuru yapmak zorundadır.

 (9) CMK Yürütme kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan hallerde, görevlendirme listelerinde bulunan tüm görevli avukatlara yönelik kapsamlı eğitim çalışmaları,  değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu en az 7 gün önceden bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu tutabilir.

 

V. BÖLÜM – YAPTIRIMLAR

Uyarı:

MADDE 12

(1) Görevli avukatlardan;

Kabul ettiği görevi haklı bir gerekçe olmaksızın iade eden,

Kabul ettiği göreve 1 saat içinde gitmeyerek başka bir avukatın görevlendirilmesine neden olan,

Soruşturma aşamasında görevlendirildiği işe başka avukat gönderen,

Kovuşturma aşamasında görevlendirildiği işlerin yarısından fazlası için haklı bir mazereti olmaksızın başka bir avukatı yetkilendirenler,

Bu yönerge gereğince yapılmış bir görevlendirme olmaksızın görev yapanlar,

Disiplin kovuşturması gerektirmese bile, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,

Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

Katılımı zorunlu tutulan toplantılara katılmayanlar,

CMK Yürütme kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar.

Uyarı alan avukatlar uyarıldıkları görevle ilgili olarak ücrete hak kazanmazlar.

(2) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması, bu madde gereğince uyarı kararı verilmesini engellemez.

Çıkarma:

MADDE 13

(1) Görevlendirme listelerinde yer alan avukatlardan, bu yönerge nedeniyle verilen görevlere ilişkin fiillerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılanlar ile hakkında disiplin kovuşturması açılanlar,  soruşturma ve kovuşturma sonuçlanana kadar CMK Yürütme kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile geçici olarak listeden çıkarılabilirler.

(2) Görevli avukatlardan;

a.) İlk uyarı tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 12. maddesi uyarınca üç kez yazılı olarak uyarılanlar, son uyarı tarihinden itibaren,

b.) Bu yönerge uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

CMK Yürütme kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılırlar.

(3) Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra ve CMK eğitim çalışmasına yeniden katılmak şartıyla tekrar görevlendirme listelerine eklenebilirler. 

Yaptırım Usulü:

MADDE 14

(1) 12. ve 13. madde hükümlerinin uygulanmasında, konu görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’na sevk edilmeden önce ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenmek zorundadır. 

(2) Yönetim kurulunun uyarı ve çıkarmaya ilişkin kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM - SON HÜKÜMLER 

Otomasyon Sistemine Alınmamış İlçeler:

MADDE 15

Hatay Barosu CMK Uygulama Yönergesi’nin yürürlüğe girdiği tarihte henüz CMK Otomasyon Sistemi / Baronet kapsamına alınmamış ilçe olması halinde; kapsama alınmamış ilçeler iş bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte CMK Otomasyon Sistemi / Baronet kapsamına alınırlar.

Dayanak:

MADDE 16

İş bu yönerge 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği uygulama kapsamında müdafi ve vekillerin Baro ile ilişkilerini ve meslek düzenini, Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak,  meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek üzere Avukatlık Kanununun 95. maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

Yürürlük:

MADDE 17

(1) Hatay Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve 2021/33-71 sayılı kararıyla yapılan değişiklikler ile kabul edilen Hatay Barosu CMK Uygulama Yönergesi, Hatay Barosu listesinde kayıtlı tüm avukat ve stajyer avukatlara baroya bildirdikleri telefon vasıtasıyla SMS ve elektronik posta yoluyla bildirilir. Ayrıca Hatay Barosu Web Sayfasında ve ilçelerin baro ilan tahtasında yayınlanır.

(2) Hatay Barosu CMK Uygulama Yönergesi 07.09.2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girer ve Hatay Barosu Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

13.07.2024
AV. ERHAN NİZAMOĞLU
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.